Algemene leveringsvoorwaarden Mediascope handelend onder de naam van Rooienbart B.V.

Artikel 1  Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden zijnde Mediascope, handelend onder de naam van Rooienbart B.V.

Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening / levering van goederen

Artikel 2  Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

6. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal alsmede andere door ons verstrekte gegevens binden gebruiker niet.

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

7. Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor gebruiker slechts bindend, indien deze schriftelijk door gebruiker zijn geaccepteerd c.q. bevestigd. Gebruiker heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de schade die direct uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan, tenzij gebruiker een ernstig verwijt gemaakt kan worden ter zake het niet aanvaarden van de opdracht.

8. De omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de opdrachtbevestiging of projectplan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben geaccepteerd, indien niet binnen zeven dagen na de dagtekening schriftelijke bezwaren ertegen in kennis zijn gebracht.

9. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

10. Annulering door de opdrachtgever van door haar geplaatste opdracht, of een gedeelte daarvan, kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming. Gebruiker heeft het recht een schadevergoeding te eisen met een maximum van 25% van de opdrachtsom die de opdrachtgever bij uitvoering van de opdracht aan gebruiker had moeten voldoen.

11. Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor de gebruiker goederen en/of diensten van derden betrekt, tussen het tijdstip van het totstandkoming van de overeenkomst en het tijdstip van levering, wijzigingen ondergaan, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen danwel de opdracht te annuleren, terwijl de gebruiker niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze wijziging dan wel annulering ontstaat en zal ontstaan, althans indien een en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is. Een dergelijke prijsverhoging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

12. Gebruiker wordt ter zake van opdrachten en leveringen uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die daartoe blijkens de inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Hilversum toe zijn gerechtigd.

13. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst 

1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst 

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Algemene voorwaarden

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Facturering 

1. Facturering geschiedt onmiddellijk na levering

2. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de opdrachtbevestiging en/of factuur vermelde betalingsconditie

3. Voor opdrachten beneden een nader vastgesteld bedrag heeft gebruiker het recht een bedrag wegens kosten van afhandeling en administratie in rekening te brengen.

Artikel 7  Betaling 

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag c.q. restantbedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft de gebruiker het recht de niet betaalde goederen terug te nemen, dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, danwel uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. Gebruiker behoudt het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming der overeenkomst zekerheid tot betaling der koopsom te verlangen, waarvoor de  kosten ten laste van de opdrachtgever komen. Blijft de opdrachtgever in gebreke om binnen de daartoe door de gebruiker gestelde termijn de verlangde zekerheid te verstrekken, dan kan de gebruiker de overeenkomst zonder enige nadere ingebrekestelling of gerechtelijk tussenkomst ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan opschorten, onverminderd het recht op betaling van de reeds geleverde goederen en diensten, alsmede op schadevergoeding.

5. Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Indien betaling binnen 7 dagen na factuurdatum geschiedt zal door gebruiker geen toeslag in rekening worden gebracht.

7. Indien betaling na 7 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

8. De opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk is geprotesteerd.

Artikel 8  Incassokosten

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 Vervoer 

1. Alle door de opdrachtgever bestelde goederen worden, tenzij anders is overeengekomen, franco-huis en voor risico van gebruiker door gebruiker afgeleverd op, dan wel ter bezorging verzonden naar de overeengekomen plaatsen op de wijze zoals in de opdrachtbevestiging is bepaald. Alle faciliteiten bij aflevering van de goederen/ diensten worden geacht voor risico van de opdrachtgever te zijn verleend.

2. Het transport van de goederen zal op een door gebruiker te bepalen wijze geschieden.

3. Indien het vervoer van de goederen om redenen onafhankelijk van de wil van gebruiker niet kan doorgaan, is de gebruiker gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan.

4. Door de opdrachtgever teruggezonden goederen, reizen voor risico van de opdrachtgever. Verzekering van deze teruggezonden goederen geschiedt niet door de gebruiker.

Artikel 10  Onderzoek, reclames en garantie 

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 4 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

2. Klachten omtrent gebreken ten aanzien van de geleverde goederen dienen binnen drie dagen na levering aan gebruiker te zijn gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht. Niet reclameren door de opdrachtgever binnen deze termijn, betekent dat de geleverde goederen geheel beantwoorden aan de overeenkomst.

3. Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

5. De opdrachtgever wordt geacht de door de gebruiker geleverde goederen en/of diensten terstond na ontvangst te hebben goedgekeurd.

6. Het indienen van de reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

7. Retourzendingen van goederen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. Bij schriftelijke toestemming tot retourzending worden deze goederen slechts aanvaard, wanneer deze aan het door de gebruiker op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin de gebruiker deze goederen aan opdrachtgever heeft afgeleverd.

8. De gebruiker conformeert zicht aan de garantiebepalingen zoals deze door de fabrikanten of importeurs van de door gebruiker geleverde goederen worden vastgesteld.

Artikel 11  Aansprakelijkheid 

1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid  beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Behoudens de verplichting van gebruiker om in geval van materiaal en/of fabricagefouten, ontstaan voor het transport, te zorgen voor kosteloze vervanging of herstel, dan wel restitutie van de koopprijs, is gebruiker nummer uit te welken hoofde dan ook voor enige, door de opdrachtgever of door derden aansprakelijk, tenzij de gebruiker een ernstig verwijt kan worden gemaakt.

3. De aansprakelijk jegens de opdrachtgever vervalt in elk geval, indien de opdrachtgever de gebruiker niet binnen drie dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk van het bestaan van het gebrek op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken.

4. De gebruiker is niet aansprakelijk voor gebreken, hetzij in advisering, hetzij in materialen of onderdelen, door derden aan gebruiker beschikbaar gesteld en door gebruiker verwerkt, tenzij deze gebreken te wijten zijn aan grove schuld op opzet.

5. De eventuele aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de opdrachtgever is in ieder geval beperkt tot de een bedrag gelijk aan 50% van de hoogte van de overeenkomst van de betreffende goederen en diensten exclusief BTW

6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Indien gebruiker aansprakelijk is ter zake van uitvoering van opdrachten en leveringen, heeft gebruiker het recht te gebruikers keuze, of vervangende goederen te leveren of de goederen te herstellen of de klant naar mate van de foute leverantie voor de koop- of leveringsprijs te crediteren.

8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikel toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW.

9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten.

Artikel 12 Risico/verzekering 

1. Vanaf het moment van aflevering c.q. installatie als bedoeld in de hier aan voorafgaande bepaling komen de goederen geheel voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verplicht de goederen voor diens rekening te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle schade door verlies, diefstal, beschadiging, tenietgaan of enig andere waardevermindering, ongeacht door welke oorzaak. Voormelde verzekeringsplicht eindigt op het moment dat de opdrachtgever integraal aan haar betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.

Artikel 13  Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

3. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 14  Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet Algemene voorwaarden gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 15  Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

3. Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Artikel 16  Eigendomsvoorbehoud 

1. De geleverde goederen blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever aan alle verplichtingen jegens haar, waaronder eventuele verplichtingen tot betaling van rente en kosten, heeft voldaan. De opdrachtgever verplicht zicht om de goederen gedurende deze periode deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten.

2. Indien dezelfde soort goederen geleverd zijn op een of meer onbetaalde facturen, worden de bij de opdrachtgever aanwezige goederen geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen.

3. Zolang de goederen eigendom blijven van de gebruiker, mag de opdrachtgever ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen, hetgeen niet omvat verpanding of overdracht in eigendom tot zekerheid. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt de opdrachtgever, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad

Euro 1.000,- per dag en is de koopprijs terstond ten volle opeisbaar, onverminderd de verdere aanspraken van gebruiker

Artikel 17 Niet-overname personeel 

1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 18  Geschillen en zorgplicht 

1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De opdrachtnemer zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van de opdrachtgever in acht nemen.

4. In het bijzonder draagt de opdrachtnemer – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de juiste audio- en/of visuele vormgeving van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.

5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

Artikel 19  Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een of meer bepalingen van de overeenkomst tussen gebruiker en opdrachtgever nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden geacht, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

1 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.